Registration  

You may register with the help of gmail.com or Facebook

   

Search news  

March 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   

Advertisement  

   

Հարկ վճարողների և գործարարների

 իրավունքների պաշտպանության

հասարակական կազմակերպության

խորհրդին

 

 

 

 

¸ÇÙáõÙ

 

Ես` …………………………………………………………..  ,ծնված  …………………….     , բնակվող ……………………………………………………….      հասցեում, հաշվառված  …….                                       

……………………………………………………………..  հասցեում, հեռ.  …………………..  բն.,

………………… աշխ., ……………………  բջջ. , անձնագիր`  ………………………..  , երբ և ում կողմից է տրված  ………………………….  ,հայտնում եմ, որ ցանկություն ունեմ մասնակցելու Հ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Կ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý գործունեությանը, ընդունում եմ կանոնոդրությունը: Խնդրում եմ ինձ անդամագրել Հարկ վճարողների և գործարարների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպությանը:

Միաժամանակ հայտնում եմ, որ տեղեկացված եմ Հ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Կ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý նախագահի կողմից սահմանված Հ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Կ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý անդամների  մուտքի վճարի և տարեկան անդամավճարի մուծման կարգի ու չափի մասին:

            гÛïÝáõÙ »Ù ݳ¨  µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ ¨ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ å³ñï³íáñíáõÙ »Ù ï»Õ»Ï³óÝ»É Հ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Կ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹ÇÝ, ÇÝÓ Ñ³ëó»³·ñí³Í ͳÝáõóáõÙÝ»ñÁ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ:

 

 

                                                                                   ---------------------    -----   ------

Անուն, ազգանուն, հայրանուն                      ստորագրության, օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

E-mail:

Tel.:

 

 

Բեռնել դիմումի ձևը


Դաշտերը նշված այս նիշով * լրացնելը պարտադիր են:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendar
 
 
 
 
 
 

Please enter the following security code:
...

 

   

RBB news

   

Сonnection  

attention
  • violation of rights?,
  • Discontents?,
  • Suggestions
A hot line operates
+374(10) 55-98-66 900am-1800pm,
All day Contact us:
SiteHeart
   

QR-code of the current page  

ընթացիկ էջի QR-կոդը
   

Մեր Facebook Ֆիդը